اَشکــٌــ... و لَبخـَـند

بفـــرماییــد تــو دم در بـده

نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: جمعه سوم اردیبهشتماه سال 1395 22:15

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/welcome/1.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/welcome/17.gif
مَن هَمینَم

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد

هَمیشِه  کتآنـــ ــﮯ مـﮯ پوشَم

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

و بَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم 

رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد

مَن خآلِصآنه هَمینَم...!...


نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: سه شنبه هجدهم آبانماه سال 1395 19:19
                                        

هــر آدمـیــ دستـهـ کـمـ...    

یهــ آهنگــ دارهـ...            

کهــ نقطهـ ضعفشهــ...   

                             نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: پنجشنبه هشتم مهرماه سال 1395 17:15
گـــاهـــــی زانـــو هایـــت میشــــود  

تمــام دنــــیایی کــه داری...            

آنــهارا در آغــــوش میکـــــشی        

و فقـــــط اینـــــگونه میشـــود          

تنهـــــایی را تــــــــاب آورد...           

با یــــک آغـــوش خیــــــالی :)        


نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: چهارشنبه ششم مردادماه سال 1395 21:49
_نمیخوابی؟

نمیتونــم بخوابمـ....

_چــرا؟

نمیدونمـ... یه چـیزی تو سینــمه درد میکنــه

_اسمش قلـب دردهـ... :)

            آپلود عکس


نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: دوشنبه بیست و یکم تیرماه سال 1395 21:18
حالــــم خــوب اســـت...
امــا در حـــالت خنثــــی به ســر مــــیبرم

نــه خوشحــــالم...

نــه ناراحــــت...

افسـرده هـــم نیسـتم
اما دلــــم گرفتـــه اســت...
نمیـــدانم به چـه چیـز با به چـه کسـی فکـر کنـم
تا کمـی آرام شـوم...
حتـی نمیتوانـم حالم را توضیـح بدهم...
خنثـی هستـم اما به انـــدازه ی تمــام دنیـا فــکرم درگیـر است
ومــــن...
حـــــال ایـن روزهـایم را
دوســــت نـدارم...
نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: سه شنبه هفتم اردیبهشتماه سال 1395 17:11
    دختر:ازت شکایـــت میکنـــم
    پسر:هآ ؟؟؟ چـــــــرا !!!!؟؟؟  :(
    دختر: تـــو یه دزدی قلـــــب منـــو دزیدی...!
   پسر: خـــب توهم فآمیــلی منو بدزد تآ حسابمــون صافـ بشــه  :)
                                              
                               آپلود عکس


نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: دوشنبه ششم اردیبهشتماه سال 1395 16:54
شب‌هایم بروز شده اند

دردهایم آنلاین . . .

به مغزم کلیک که می‌کنم ؛ بالا نمی‌آید !

آپلود عکس


نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: شنبه دوازدهم اردیبهشتماه سال 1394 20:30
↻ حــــالـــہ مــنــــو↻☞

⇦⇦وقــتـــے میـــــفہمے کـــــہ  ⇩⇩

⇦⇦حــالــتـــو هـــیــچـکـــے↻

نـــفہـمـــہ ⇨⇨ ✘✘
آپلود عکس


نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: پنجشنبه دهم اردیبهشتماه سال 1394 23:38
کافیــــــست رُخـَـــــت را بــــــرگردانــی
اســــــتاد بـــــزرگـ شطـــــرنج هــــم کــــهـ باشـــــی
مــــــآت خواهــــی شـــــد...
آپلود عکس
نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: چهارشنبه نهم اردیبهشتماه سال 1394 15:14
خیــره بـــِﮧ مَـــردُم …

نِشـــــَســتـﮧاَم …

تنهـــ ـــاے تنهـــــــا 

نَـﮧ کَسےحالَم رآ مے پُرسَــــد 

نَــﮧ کَسے هَوآ یَـــ ـم رآ دآرد …

عـیبنَدآرد

سآلـ ــهآسـت بــِـﮧ ایــن زِنــدِگـے ـ عــآدت کـ ــرده اَم ..!
نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: جمعه یکم اسفندماه سال 1393 01:09

ﻣــﯿــﮕـــــَــــﻦ؛ﻭﺭﻭﺟـَـﮑـَــَـﻢ ✘
ﻣــﯿﮕﻦ ; ﺍﺯ ﭼـِــﺸﺎﻡ ﺷــِــﯿـْـﻄـَــﻧـَـﺖْ ﻣــﯿـﺒــﺎﺭﻩ ✘
ﻣـﯿﮕﻦ ; ﺧـِــﯿـــﻠــــــــﮯ ﺣـــﺎﺿــِــﺮ ﺟـَــﻮﺍﺑــــَــﻡ ✘
ﻣـﻴﮕﻦ ; ﺯﺑـــــــــــﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻳـــﻦ ﻫــــــﻮﺍ
ﻣﯿﮕﻦ ; ﻫـــَــﻤـــﯿــﺷـِــﮧ ﺷـــﺎﺩَﻡ
ﻣﯿﮕﻦ ;ﺻـِــﺪﺍ ﺧـَـﻨـْـﺪِﻫـ ﻫـــﺎﺕ ﻫـَــﻤــﯿــﺸـِــﮕــﯿــِـﻪ ✘
ﻣﯿﮕﻦ ; ﺯﻟـــــــــــــــــــﺰﻟــــــــــﻪ ﺍﻡ
✘ﻭﻟــﻰ ✘ﻻﻣَﺼــــﺒـــﺎ ﻫـَﻣـَﺸـــــــــــــــﻮﻥ ﻇـــﺎﻫـِـــﺮ ﺑــﯿﻨــَـﻦ ✘ ْ
↚ ﻫــــﻴــﺸــﻜـــﻯ ﻧــِــﻤــﯿـــﮕـــِـﮧ ;
ﭼــِــﺮﺍ ﭼــِـﺸـــﺎﻡ ﺍﯾـﻨـْـﻘــَــﺪ ﻏــَــــــــــــــــــــــــــﻡ ﺩﺍﺭِﻩ

ﭼـِــﺮﺍ ﺷـــَـــﺒــﺎ ﺗــــﻮ ﺗــَــﻨــْـﻬــــﺎﯾــــــــﮯ ﺍﺷـــــْـــﮑــــــــــْــــــــــ ﻣـــﯿـــــﺮﯾــــــﺰﻡ
ﭼــِــﺮﺍ ﺍﯾــﻨــْـﻘــَـﺪ ﺩِﻟــَــﻢ ﭘـُـﺮِﻩ
ﭼﺮﺍ ﺍﯾــﻨــْـﻘـــَـﺩ ﺭﻭﺣــــَـــــــــــــــــــﻢ ✘ ﺧــــــــَـــــﺳــــــــﺘــــــَــــــــــﺲ ✘
ﭼــــــــــــــــــﺮﺍ

آپلود عکسنویسنده :نیکــــ...
تاریخ: یکشنبه دوازدهم بهمنماه سال 1393 20:56
کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت

مـــی دانــســـتـــــــــ...

ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان

تحـــمـــل خــویــشتــن استــــ... 


آپلود عکسنویسنده :نیکــــ...
تاریخ: پنجشنبه نهم بهمنماه سال 1393 23:41
مـُـتـنفـــــرم از شـَبایـــــی کـِـــهـ...
حالـــــه خــــوشـَـمـ... 
یــِهــــو عــــــوض میشــــهـ...


نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: سه شنبه هفتم بهمنماه سال 1393 16:19
از دریـــــا یاد گرفتــــــمـ...

غـــــرقش کنــــــمـ...

هـــــر کســـــی رو کـــــهـ...

از حــــــدش گـــــذشتـ...
نویسنده :نیکــــ...
تاریخ: یکشنبه بیست و هشتم دیماه سال 1393 14:28
صادقانــــــهـ... بــَــــد باش

             امـــــآ...

نامـــــردانــــه ادای خـــــوبارو در نیــــار...

آپلود عکس"


تعداد کل صفحات : 6 1 2 3 4 5 6
جستجو در وبلاگ
درباره من
:)
نویسندگان
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

 • کل بازدید:
 • بازدید امروز :
 • یازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل مطالب :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 • شــمایـــی اومدی بـــه وبــــم دختــــری یا پســـر؟ • كد موسیقی برای وبلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic